Pravidlá  súťaže Face of Fashion  TV

I. Usporiadateľ súťaží

1. Usporiadateľom súťaže Face of Fashion TV ( ďalej aj ako „Súťaž“) je spoločnosť TV Fashion s.r.o. organizačná zložka, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 47 657 740,  organizačná zložka podniku zahraničnej osoby zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 2387/B, oddiel Po (ďalej len "usporiadateľ").

2. Mediálnym partnerom je spoločnosť Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 

36 029 076, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24598/B (ďalej aj  ako „Partner “).

3. Hlasovanie technicky zabezpečuje spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o. , Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 844 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27440/B ( ďalej len „ Zoznam Mobile“) .

4. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom Súťaže je podpora a propagácia produktov a služieb usporiadateľa a .

 II. Konanie súťaže

1.     Súťaž sa uskutoční od 1.7.2015 do 30.8.2015 a bude prebiehať na webovej stránke www.fashion.feminity.sk


 III.  Pravidlá Súťaže

1. Partner zverejní na webovej stránke fashion.feminity.sk fotografie troch finalistiek Súťaže podľa výsledkov TV castingov, ktoré  organizoval usporiadateľ  (ďalej iba „finalistky“), ktoré budú súťažiť o titul Face of Fashion TV.  Face of Fashion TV  sa stane tá z finalistiek, ktorá počas trvania Súťaže získa najvyšší počet sms hlasov od návštevníkov webovej stránky, na ktorej  bude Súťaž prebiehať.

2. V Súťaži možno hlasovať cez SMS, ktorej spoplatnenie bolo potvrdené príslušným operátorom (Telekom, O2, Orange), a to : 

         Prostredníctvom mobilného telefónu odosielaním SMS s príslušným textom na skrátené telefónne číslo

         6305, ktoré bude komunikované na www.fashion.feminity.sk. 

 

Počet hlasov Text SMS Skrátené tel.číslo Cena spätnej SMS

1 FEM1 Y 6305 0,2 EUR s DPH

5 FEM5 Y 6305 0,8 EUR s DPH

10 FEM10 Y 6305 1,6 EUR s DPH

           * kde Y je ID súťažiacej

3.     Cena za odoslanú SMS bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka príslušného operátora. Cena pripojenia na WAP a WEB  sa spravuje cenníkom príslušného operátora.

 4.     Hlasujúci môže prideliť ľubovoľný počet hlasov ľubovoľnému počtu finalistiek počas trvania Súťaže. 

5.    Počet hlasov pridelených jednotlivým finalistkám bude priebežne aktualizovaný počas trvania Súťaže. Partner zverejní počet SMS hlasov až po potvrdení spoplatnenia/nespoplatnenia SMS od operátorov. Pre určenie poradia v Súťaži je rozhodujúci súčet všetkých hlasov v okamihu ukončenia  Súťaže. 

6.   Všetci hlasujúci, ktorí počas trvania Súťaže poslali niektorej z finalistiek aspoň jeden hlas, budú zaradení do žrebovania a to podľa počtu hlasov, ktoré poslali počas trvania Súťaže ( hlasujúci bude zaradený do žrebovania toľkokrát, koľko hlasov poslal počas Súťaže).   

IV. Výhry

1. Víťazka Súťaže získa titul  Face of Fashion TV 2015. 

2. Zo všetkých hlasujúcich vyžrebuje Partner automatickým spôsobom dňa 2.9.2015 výhercu nasledovných cien: 

- Ikonické okuliare FENDI Iridia v hodnote 500 EUR

- Kompletný jesenný look od MANGO flagship store v Bory Mall (dámska a pánska  kolekcia)  v celkovej  hodnote 200 EUR

- Zásobu alko/nealko piva STELLA ARTOIS na Tvoju privátnu párty v hodnote 300 EUR (cena bude odovzdaná len osobe staršej ako 18 rokov).

3. Partner vyžrebuje aj 3 náhradníkov. Výsledky žrebovania budú zverejnené najneskôr dňa 5.9.2015 na stránke www.fashion.feminity.sk.

4. Zo Súťaže o  cenu pre hlasujúcich sú vylúčené: 

osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Partnerovi, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

osoby, ktoré hlasovali cez SMS a Partner v čase trvania Súťaže nedostal potvrdenie spoplatnenia týchto SMS operátorom. Prípadné reklamácie doručovania SMS rieši hlasujúci. 

V. Spôsob odovzdania výhier

1. Partner bude kontaktovať výhercu cien pre hlasujúcich telefonicky prostredníctvom telefonického kontaktu ktorý použili pri SMS hlasovaní.   

2. V prípade, že sa Partnerovi nepodarí do 3 dní od žrebovania  výhercu kontaktovať, výherca stráca nárok na výhru. Partner bude kontaktovať hlasujúceho, ktorý je vyžrebovaný ako ďalší v poradí. Ak nebude možné kontaktovať ani tohto hlasujúceho do 24 hodín, tento hlasujúci stráca nárok na výhru a Partner bude kontaktovať hlasujúceho vyžrebovaného v ďalšom poradí, pričom sa tento postup zachová primerane.

3. Hlasujúci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne na požiadanie Partnera svoje osobné údaje potrebné na určenie jeho totožnosti a doručenie výhry. V prípade, že výherca takto neposkytne potrebné údaje na odovzdanie výhry, neprevezme výhru, alebo nesplní inú podmienku v zmysle tohto bodu Pravidiel, stráca nárok na výhru, prestáva byť výhercom a usporiadateľ bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

4. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím ceny, vzdá sa ceny, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva ďalší hlasujúci podľa poradia,  v akom bol vyžrebovaný, ak splní všetky podmienky podľa týchto Pravidiel.

5.  Odovzdanie výhier vykoná TV Fashion s.r.o. na privátnej párty Face of Fashion TV počas mesiaca september 2015.   

VI. Vyhlásenia a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Vyžrebovaný výherca súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol Usporiadateľovi  na účely identifikácie výhercu a  doručenia výhry. 

2. Usporidateľ  je oprávnený zverejniť poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, iniciála priezviska, obec/mesto pobytu, na internete na web stránke Súťaže . Usporiadateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje súťažiacich tým spoločnostiam, ktoré technicky zabezpečujú hlasovanie. Pokiaľ nie je uvedené inak, tento súhlas je udelený na dobu trvania Súťaže ako aj na 1 rok po jej ukončení. 

3. Výherca vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplné. Výherca  má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (  ďalej aj ako  „zákon“), t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

4. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať formou oznámenia adresovanému Usporiadateľovi. Výherca, ktorý odvolá svoj súhlas pred odovzdaním výhry, stráca nárok na výhru.

5. Usporiadateľ poveril  Partnera spracúvaním osobných údajov  finalistiek a výhercov  Partnera, a to na účely realizácie a vyhodnotenie Súťaže.  

VII. Osobitné ustanovenia

1. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výherkyňou/výhercom, budú hradené samotnou výherkyňou/ samotným výhercom v celej zákonom stanovenej výške.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž  skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke www.fashion.feminity.sk.

3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním. 

4. V prípade, že výherkyňou/výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

 VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Pravidlá sú uložené u Partnera a každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený do nich nahliadnuť.

2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  zverejnenia na webovej stránke Súťaže. . 

V Bratislave 30.6.2015


TV Fashion s.r.o. organizačná zložka.